1789-7134_KailuaKon#1B3B678

November 13, 2014 | By Waikiki Magazine Team